Privaatsuspoliitika

Balbiino AS jaoks on väga oluline meie klientide ja meie veebilehe külastajate privaatsuse kaitsmine. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kasutajate andmete kogumist, töötlemist ja säilitamist Balbiino AS veebilehel (https://www.balbiino.ee). Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

1.Mõisted

 • „Isikuandmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie veebilehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.
 • “Isikuandmete töötlemine” on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.
 • “Kasutajad” on kõik isikud, kes külastavad veebilehte või edastavad meile omalt poolt infot. Näiteks informatsiooni lugemine, teenuste aja broneerimiseks kontaktivormi täitmine ja edastamine või meiega meili ja kontaktivormi teel ühenduse võtmine.
 • “Andmesubjekt” privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
 • “Andmetöötleja” järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Milliseid isikuandmeid ja miks Balbiino kogub?

 • Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid vahendeid, et optimeerida meie  kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.
 • Kogume teie isikuandmeid selleks, et pakkuda teile tooteid ja teenuseid parimal võimalikul viisil ja hallata tõhusalt oma veebisaite ja teenuseid.
 • kasutaja nimi, telefon ja e-posti aadress – teenuse kasutamiseks aja broneerimine, et saata kasutajale broneeringu kinnitus; kontaktivormi kaudu meiega ühenduse võtmine, et saaksime kasutaja päringutele vastata (näiteks Jätsiabi tellimine üritustele, Jäätisemuuseumi külastuseks aja broneerimine, HoReCa)
 • Balbiino AS ei töötle vastutava töötlejana isikuandmete eriliike.

3. Kuidas Balbiino teie isikuandmeid kasutab?

 • Töötleme oma kasutajate andmeid, kes on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid kontaktivormi kaudu – meiega ühenduse võtmine- et saaksime kliendi päringutele vastata.
 • Soovime pakkuda teile tooteid ja teenuseid, mis teile kõige enam huvi pakuvad ning seetõttu võime analüüsida teie huvisid, eelistusi ja vajadusi.
 • Toodete ja teenuste arendamine ja anonüüme aruandlus (näiteks statistika koostamine veebilehe kasutajate kohta) oodete pakkumine, turundamine ja isikupärastamine.
 • Balbiino teeb koostööd isikutega, kellele Balbiino võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, IT partnerid, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik ja Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Balbiino juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

4. Kuidas Balbiino teie isikuandmeid kaitseb?

 • Isikuandmete turvaline säilitamine on Balbiino jaoks väga Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
 • Rakendame asjakohaseid andmete kogumise, säilitamise ja töötlemise tavasid ning turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid ja muid meie veebilehel salvestatud andmeid loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest.
 • Rakendame meetmed, et tagada andmete turvaline töötlemine. Kehtestatud on asjakohased juhised ja reeglid ning meie töötajad töötlevad teie isikuandmeid üksnes enda tööülesannete täitmiseks vajalikus mahus. Volitatud töötleja kaasamisel nõuame vähemalt samasuguse turvalisuse taseme tagamist.

5. Kui kaua Balbiino säilitab teie isikuandmeid

 • Balbiino säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid
 • Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me need isikuandmed
 • Võime jätkata kõnesolevate andmete kasutamist üksnes anonümiseeritud kujul

6. Andmesubjekti õigused

 • Andmesubjektil on õigus pääseda ligi Balbiino poolt töödeldavatele andmetele ja teada, et mida me tema kohta säilitame.
 • Andmesubjektil on enda isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.
 • Andmesubjektil on õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed parandataks.
 • Andmesubjektil on õigus nõuda, et tema isikuandmed kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.
 • Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega,

7. Kontaktandmed ja informatsioon.

 • Kui on küsimusi, siis võtke meiega e-posti aadressil info@balbiino.ee

8. Muud tingimused

 • Balbiinol on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Balbiino Andmesubjekte https://www.balbiino.ee Eeldame, et kui asute kasutama Balbiino veebilehte, siis olete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.