BALBIINO HEA ÄRITAVA

Balbiino eeldab igas olukorras nii oma töötajatelt kui ka koostööpartneritelt ausat, eetilist ning seadusekuulekat käitumist. Balbiino hea äritava koondab eeskujuliku äritegevuse põhimõtteid, millest Balbiino, meie töötajad ja koostööpartnerid peavad juhinduma. Balbiino hea äritava lähtub siseriiklikest ning rahvusvahelistest seadustest, suunistest ja põhimõtetest, hõlmates tööjõu, töötervishoiu ja -ohutuse ja keskkonnaga seotud regulatsioone, sealhulgas Finantsinspektsiooni hea ühingujuhtimise tava, OECD juhiseid. rahvusvahelistele ettevõtetele ja ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid

BALBIINO EESKUJULIKU ÄRITEGEVUSE PÕHIMÕTTED

Oleme Balbiinos kokku leppinud, et järgime eeskujuliku äritegevuse põhimõtteid ning ootame seda ka oma koostööpartneritelt. Neis põhimõtetes me järeleandmisi ei tee. Eeskujuliku äritegevuse põhimõtete järgimine on eduka koostöö eeldus Balbiinoga.

Eetilisus ja õiguskuulekus

 • Kogu oma tegevuses lähtutakse seadustest ja muudest kehtivatest õigusaktidest ning vastavale tegutsemisalale kohalduvatest tavadest ja praktikast.
 • Juhul, kui käesolevates põhimõtetes või omavahelistes muudes kokkulepetes on erinevusi muude kohalduvate õigusaktidega, juhindutakse oma tegevuses rangematest nõuetest.
 • Balbiino, meie töötajad ning partnerid käituvad eetiliselt, õiglaselt ja professionaalselt.
 • Koostööpartner lähtub siin kirjeldatud põhimõtetest kõigis oma ärisuhetes ja teeb endast kõik mõistlikult võimaliku, et ka tema koostööpartnerid järgiksid samu põhimõtteid.

Huvide konflikt

 • Balbiino töötajad ja partnerid käituvad usaldusväärselt ning väldivad olukordi, kus nende isiklikud või ka nende lähedaste huvid oleksid vastuolus Balbiino huvidega või kus nad ei saa tegutseda Balbiino huvides.
 • Balbiino partner ja töötaja teavitavad kohe Balbiino. pädevaid isikuid taolistest olukordadest, kus huvide konflikt on tekkinud või on oht, et see võib tekkida.   võimaliku, et ka tema koostööpartnerid järgiksid samu põhimõtteid.

Korruptsioonikeeld ja rahapesu tõkestamine

 • Balbiino, meie töötajad ning partnerid rakendavad nulltolerantsi korruptsiooni kõigi vormide suhtes, sh altkäemaksu, pettuste või mis tahes muude keelatud äripraktikate suhtes ning järgivad seda oma kõigis tegevustes. Oma mis tahes tegevuses ei tohi kasutada positsiooni kasu saamiseks või kolmandale isikule ebaõiglase eelise andmiseks ega teha mis tahes muid teeneid.
 • Omavahelistes suhetes on kingituste tegemise, vastuvõtmise ja vastastikku võõrustamise eesmärk vaid hea tahe ja sõbralike töösuhete kujundamine, mitte kellegi mõjutamine eelistavaks käitumiseks või tegevuseks. Kingituste tegemisel, vastuvõtmisel ja võõrustamisel tuleb lähtuda kehtivatest õigusaktidest ja ettevõttesisestest täpsematest sellekohastest regulatsioonidest ning vältida kõigiti olukordi, kus seda võiks tõlgendada ebaseadusliku või mis tahes kahtlase tegevusena. Kahtluse korral kingituste ja võõrustamise sobilikkusest tuleb töötajatel alati pidada nõu otsese juhiga, eelistades pigem kingituse mitte tegemist ja vastu võtmist ning hoiduda võõrustamisest.
 • Balbiino, meie töötajad ning partnerid on kindlalt vastu kõigile rahapesu vormidele ja kohaldavad kõiki meetmeid ennetamaks finantstehingute kasutamist rahapesuks. mõistlikult võimaliku, et ka tema koostööpartnerid järgiksid samu põhimõtteid.

Konfidentsiaalsus ja siseteabe käsitlemine

 • Balbiino partner ja Balbiino töötajad on kohustatud hoidma ja edastama ärisaladusi ja siseinfot turvaliselt ning salajasena ega tohi neile teatavaks saanud siseinfot väärkasutada. Siseinfoks loetakse avalikustamata teavet, mis puudutab otseselt või kaudselt Balbiinot. Salajasena käsitletakse Balbiino ärisaladusi ja muud kaitstud teavet ettevõtte tegevuse, tehnoloogia, vahendite, finantsolukorra, lepingute, klientide, tarnijate, koostööpartnerite või hinnapoliitika kohta.
 • Balbiino partnerid tagavad, et kõikides lepingulistes suhetes on Balbiino salajase teabe hoidmine hõlmatud konfidentsiaalsuskohustusega ning vastav kohustus kohaldub ka kõigile tema töötajatele. ja koostööpartneritele.

Vaba konkurentsi toetamine

 • Balbiino, meie töötajad ning partnerid töötavad vabas ja ausas konkurentsis, välistades äritegevuses vaba konkurentsi takistamise, piiramise ja kahjustamise.
 • Balbiino partnerid ja töötajad järgivad konkurentsieeskirju, ei sõlmi ebaseaduslikke kokkuleppeid ega tegutse kellegagi kooskõlastatult viisil, mis kahjustaks ausat konkurentsi.

Võrdne kohtlemine ja sotsiaalne vastutus

 • Oma tegevuses kohtleme kõiki inimesi võrdselt, austades inimõigusi. Ühtki gruppi ega üksikisikut ei diskrimineerita mis tahes põhjusel, sh soo, vanuse, rassi, seksuaalse orientatsiooni, rahvuse, etnilise päritolu, puude, poliitiliste tõekspidamiste, ühingusse kuulmise või usuliste tõekspidamiste pärast.
  Balbiino ja partnerid ei toeta mis tahes mittevabatahtliku tööjõu kasutamist.
 • Ärisuhted iga kolmanda osapoolega, kes kasutab tööjõudu sunniviisiliselt või hankeid alltöövõtjalt, kes kasutab ükskõik millist sunniviisilist tööjõudu, samuti lapstööjõudu, lõpetatakse.
 • Balbiino ja partnerid toetavad igati töötajate isiklikku ja tööalast arengut, tagades töötingimuste vastavuse kohalike õigusaktidega ning võimaldades ohutu ja tervisliku töökeskkonna.
  Balbiino ja partnerid järgivad kõiki kehtivaid töötingimusi puudutavaid seadusi, sh töötaja ohutust ja tervist, sanitaarnõuete, tuleohutuse, riskikaitse, elektrilise, mehaanilise ja ehituslikku ohutust. puudutavaid seadusi.

Keskkonnateadlikkus

 • Balbiino, meie töötajad ning partnerid on oma tegevuses keskkonnasäästlikud.
 • Balbiino, meie töötajad ning partnerid toetavad oma tegevuses taaskasutust ja säästlikke tarbimisharjumisi, sh elektri, vee ja kütte kokkuhoidu ning hoiavad oma tegevuses igakülgselt keskkonda puudutavaid seadusi.